Utbytteskatt i konsern?

Utbytte mottatt av et selskap er skattefritt innenfor fritaksmetoden, med unntak av at 3 % skal inntektsføres. I konsern er utbytte også fritatt for skatten etter 3 %-regelen, forutsatt at morselskapet eier mer enn 90 % av datterselskapet. Skattemyndighetenes forståelse av denne regelen kan overraske.

I konsern kan man velge mellom å dele ut utbytte eller avgi konsernbidrag. Konsernbidrag kan være fradragsberettiget for giver og skattepliktig for mottaker, altså ingen skatt for konsernet som helhet. Konsernbidrag kan også være skattefritt for mottaker (uten fradrag for giver). For konsernbidrag stilles det også krav om at morselskapet eier mer enn 90 % av datterselskapet.

altTidligere var det slik at utbytte i konsern også ble beskattet ved at 3 % måtte inntektsføres. For konsernselskaper utviklet det seg derfor en praksis om å avgi konsernbidrag i stedet for utbytte.

Finansdepartementet innså at praksisen var unødvendig og endret 3 % regelen slik at den ikke gjaldt for «utbytte mottatt av selskap mv. som tilhører samme konsern som det utdelende selskap …, dersom vilkår som fastsatt i § 10-4 første ledd er oppfylt.» Vilkårene i § 10-4 gjelder konsernbidrag.

Mange konserner har derfor gått tilbake til å dele ut utbytte, i stedet for konsernbidrag.

Det man skal være klar over er at skattemyndighetene er av det syn at konsernvurderingen er forskjellig etter de to regelsettene.

For konsernbidrag er det slik at eierkravet på mer enn 90 % må være oppfylt per 31.12 i året før generalforsamlingen («ved utgangen av det inntektsåret … da konsernbidraget kreves fradragsført»).

For at utbytte skal unngå 3 %-regelen mener imidlertid skattemyndighetene at eierkravet på mer enn 90 % må være oppfylt per 31.12 i året generalforsamlingen avholdes («ved utgangen av inntektsåret», dvs. «det året beslutningen om å utdele utbytte treffes»).

Beskatningen av utbyttet avhenger følgelig av forhold flere måneder i etterkant. Dette fremstår lite smidig av skattemyndighetene, men er nylig fastholdt av Finansdepartementet.

Dette tilsier at konserner bør vurdere om konsernbidrag bør ytes i stedet for utbytte. Er det en mulighet for at morselskapet senere i utdelingsåret vil redusere sin eiersits til 90 % eller lavere (for eksempel ved salg eller fusjon), bør konsernbidrag vurderes nærmere.

Geir Sevre