Tilleggsskatt må ikke betales før saken er endelig avgjort

Finansdepartementet instruerte skatteoppkreverne 11.12.2015 om ikke å kreve inn tilleggsskatt og -avgift når skattyter har klaget på vedtaket eller brakt saken inn for domstolene.

Frem til i dag har skattyterne måtte betale ilagt tilleggsskatt mv. rett etter at skattekontoret har fattet vedtak om det, selv om vedtaket er påklaget. Dette er nå endret.

Finansdepartementet har også fastsatt nye regler om renteberegning for krav om tilleggsskatt. I følge de nye reglene skal det i perioden fra forfall og frem til endelig klagesak eller rettssak er avgjort, kun påløpe avsavnsrenter (p.t. 2,25 %) og ikke forsinkelsesrenter (p.t. 9 %).

Utsatt innkreving og renteendringen skal gjelde i saker hvor vedtak om tilleggsskatt mv. er fattet 11. desember 2015 eller senere.

Geir Sevre