Statsbudsjettet 2015 - skatt

Solberg-regjeringen foreslår i budsjettet for 2015 lettelser i skatter og avgifter på 8,3 milliarder kroner. Formuesskatten trappes ned og inntektsskatten reduseres noe. I tillegg foreslås bl.a. endringer for deltakere i deltakerliknede selskaper (ANS, DA mv.). Det gjenstår å se hvilken påvirkning Venstre eller KrF får på forslagene.

Redusert skatt på formue

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen til 0,75 prosent. Bunnfradraget økes til 1,2 millioner kroner.

Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke. Verdsettingen av sekundærboliger øker imidlertid fra 60 til 80 prosent av markedsverdien. Alle skal imidlertid fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag.

Lavere skatt på inntekt

Det høyeste nivået på minstefradraget for lønn og trygd økes til 87 950 kroner. Satsen i minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 prosent.

Trygdeavgiften for lønn, trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet. Innslagspunktet i toppskatten - trinn 1 – økes til 552 300 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 økes til 885 600 kroner.

Regjeringen fullfører også utfasingen av skatteklasse 2.

Skattefunn utvides

Regjeringen foreslår utvidelser i Skattefunnordningen. Det foreslås å heve beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt FoU fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 33 millioner kroner.

Deltakerliknede selskap

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene for deltakerliknede selskaper.

I forslaget fastholdes det bl.a. at kommandittister og stille deltakere ikke lenger skal kunne trekke fra selskapsunderskudd i alminnelig inntekt fra andre kilder. I stedet skal underskuddet fremføres til fradrag i fremtidig overskudd fra selskapet eller realisasjonsgevinst på andel i selskapet. Underskudd som ikke er avregnet senest når andelen realiseres, faller bort. 

Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde

Regjeringen foreslår en ny betalingsordning for skatt på latente gevinster ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde. Etter forslaget kan uttaksskatt for alle typer objekter betales i årlige rater over sju år. Ved faktisk realisasjon må all resterende skatt betales inn. Det skal beregnes renter på det utsatte skattebeløpet.

I tillegg vil departementet foreslå å endre bestemmelsen om sikkerhetsstillelse for skatt knyttet til uoppgjorte skatteposisjoner (gevinst- og tapskonto mv.) ved opphør av skatteplikt til Norge og flytting til en annen EØS-stat mv. Ved flytting til en annen EØS-stat skal sikkerhet bare kreves dersom det foreligger en reell risiko for at skatten ikke kan inndrives.

Ny klagenemndsordning 

Departementet foreslår en landsdekkende skatteklagenemnd for behandling av klager på vedtak om skatt og merverdiavgift.

Uttaksbeskatning

Vi har tatt opp med departementet at det bør fremgå av loven at inngangsverdien for gavemottaker skal fastsettes til virkelig verdi, dersom giver uttaksbeskattes. Departementet fremmer i budsjettet forslag om dette.

Har du behov for mer informasjon, ta gjerne kontakt med Geir Sevre.