Statsbudsjettet for 2017

Regjeringen la 6.10.2016 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

 

Skatt

Solberg-regjeringen foreslår å redusere selskapsskatten fra 25 til 24 pst. i 2017.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. foreslås øket fra 1,15 til 1,24. Med andre ord vil utbytte beskattes enda høyere for personer. Videre foreslås det en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende.

Når det gjelder formuesskatten, økes bunnfradraget minimalt, til kr 1 480 000. Det foreslås også at verdsettingen av aksjer og driftsmidler reduseres med 10 pst. Nytt er det også at gjeld knyttet til dette også reduseres med 10 pst.

Videre skal gjeld knyttet til næringseiendom og sekundærbolig reduseres med 20 pst. Det blir følgelig dyrere å investere i fast eiendom.

I tillegg foreslås en ordning med utsatt betaling av formuesskatt (for 2016 og 2017) for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd.

Startavskrivningene for maskiner fjernes. Avskrivningssatsene for vogntog, lastebiler, busser og varebiler mv. økes til 24 pst. Satsene i Skattefunn-ordningen økes også.

Regjeringen foreslår også å innføre en finansskatt, bestående av to elementer. Det innføres en skatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren. Skatten, som er en form for ekstra arbeidsgiveravgift, utgjør 5 % og betales av selskapet. I tillegg videreføres overskuddsbeskatningen i sektoren på 2016-nivå, dvs. 25 pst. 

 

Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon

Det foreslås ikke endringer i gjeldende merverdiavgiftssatser.

Regjeringen foreslår å innføre kompensasjonsrett for internatdelen ved skoler godkjent etter friskolelova, som er en del av skolens tilbud til egne elever.

Videre foreslås innføring av kompensasjonsrett for borettslag og boligsameier hvor botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunens lovpålagte tjenestetilbud. Endringsforslaget åpner for at borettslag og boligsameier i disse tilfellene skal kunne kreve kompensasjon av merverdiavgift ved oppføring og drift av boliger.

Peer Sandborg og Geir Sevre