Statsbudsjettet 2016 - skatt på utbytte mv.

Utbytteskatten opprettholdes omtrent på dagens nivå.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2016 at skattesatsen for både personlige og upersonlige skattytere reduseres fra 27 pst. til 25 pst.

Reduksjonen alene ville gjøre det gunstigere for personlige eiere av selskap å ta ut utbytte i stedet for arbeidsinntekt, såkalt inntektsskifting. Det samme gjelder andre former for eierinntekt (utdelinger, gevinster og tap ved salg av aksjer og andeler i deltakerlignede selskap). For å unngå dette foreslo Scheelutvalget å øke bl.a. utbytteskatten til 41 %.

Regjeringen foreslår at den samlede skatten på utbytte for personer (inklusive selskapsskatt) opprettholdes omtrent på 2015-nivå. Dette foreslås gjennomført ved at utbytte mv. økes med faktoren 1,15. Dersom man mottar kr 100 000 i utbytte, skal altså kr 115 000 inntektsføres og beskattes med den nye satsen på 25 pst. (eksempelet hensyntar ikke det såkalte skjermingsfradraget). Det samme gjelder gevinst og tap ved realisasjon av aksjer og andeler.

Oppjustering skal ikke finne sted når det svares kildeskatt ved utdeling av utbytte til utenlandsk aksjonær.

Lovendringene foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2016.

Regjeringens ambisjon videre er at selskapsskatten skal reduseres til 22 pst. fram mot 2018 og at ytterligere reduksjoner skal vurderes i lys av utviklingen internasjonalt. Med en selskapsskattesats på 22 pst. innebærer det at utbytteskatten på eiers hånd trappes opp mot 32 pst. i 2018. 

Geir Sevre