Statsbudsjettet 2015 - merverdiavgift og særavgifter

I Statsbudsjettet for 2015 fremmer Regjeringen en rekke forslag innenfor merverdiavgift - og særavgiftsområdet, men ingen av disse kan sies å være grensesprengende nyheter eller spesielt overraskende.

Regjeringen forslår å samle all klagebehandling i skatte og merverdiavgiftssaker i én felles  Skatteklagenemnd med et eget sekretariat.

Bindingstiden for fradragsført inngående merverdiavgift på utleie og leasingbiler foreslås økt fra 3 til 4 år.

Registreringsgrensen for virksomheter med avgiftspliktig omsetning i Norge økes fra 50 000 kr til 150 000 kr.

Dagens krav om at det skal må sendes formell søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør foreslås fjernet. Tilbakegående avgiftsoppgjør foreslås gjennomført på omsetningsoppgave og må fremsettes innen tre år etter registrering.

Det foreslås innført en ordning med nettoføring av merverdiavgift i ordinære statlige forvaltningsorgan for å oppnå konkurransenøytralitet mellom egenproduksjon og innkjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører.

Grensen for avgiftsfri import foreslås økt fra kr 200 til kr  500.

Regjeringen forslår enkelte lettelser i bilavgiftene bl.a. ved at

  • engangsavgiften reduseres på førstegangsregistrering av nye motorsykler og snøscootere.
  • omregistreringsavgiften reduseres
  • vektårsavgiften på lastebiler reduseres
  • veibruksavgiftene på bensin og diesel prisjusteres ikke
  • det innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy

De fleste særavgiftssatsene prisjusteres for 2015. Unntak gjelder den reduserte satsen på el-avgift til industrien og redusert sats for leveranser til treforedlingsindustrien. Disse beholdes uendret.

Fritaket for avgift på importert spillolje foreslås fjernet. Dette foreslås kompensert ved at tilskuddet som ytes ved innlevering av spillolje til godkjent innsamler økes. Dette finansieres ved en økning av smøreoljeavgiften.

Avgift på sluttbehandling av avfall foreslås avviklet.

 

Forfatter: Karin Tømmerås Vik og Jørgen Bull