Skatteendringer i statsbudsjettet for 2018

Regjeringen Solberg la 12.10.2017 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

Regjeringen foreslår å redusere selskapsskattesatsen fra 24 % til 23 % i 2018. I takt med at selskapsskatten har blitt redusert de siste årene har utbytteskatten økt. Også i 2018 foreslås det en slik økning, ved at utbytte skal oppjusteres med en faktor på 1,33. Skatt på utbytte blir dermed 30,59 %. Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 %.alt

Overgangsregelen for aksjesparekonto (personlige aksjonærer kan overføre aksjer mv. skattefritt til slik konto) forlenges til ut 2018.

Det foreslås også at reglene om konsernbidrag endres ved at det innføres rett til fradrag for konsernbidrag når et mottakerselskap innenfor EØS har et fremførbart underskudd fra tidligere virksomhet i Norge. Mottaker må redusere sitt fremførbare underskudd tilsvarende.

Regjeringen foreslår også lettelser i beskatningen av visse opsjoner. Dette gjelder opsjoner til ansatte i små, nyetablerte selskap. Beskatningen utsettes fra innløsningstidspunktet for opsjonen til tidspunktet for realisasjon av aksjen. Når aksjen selges, skattlegges eventuell gevinst som en kombinasjon mellom lønnsinntekt og aksjegevinst, avhengig av hvordan verdien på aksjene har utviklet seg.

Ordningen begrenses til ansatte i aksjeselskap som er seks år eller yngre, som har maks. ti ansatte, og med driftsinntekter og balansesum på maks. 16 mill. kroner. Opsjonsfordelen den enkelte kan oppnå kan maks. være 30 000 kroner i løpet av ansettelsesforholdet. (Beløpsgrensen ble hevet til 500 000 kr i budsjettforhandlingene 22.11.2017.)

Det foreslås videre en begrensning på offentlig eierskap på 24 % og en begrensning på den ansattes eierandel i selskapet på 5 %. Det stilles også krav til den ansattes arbeidstid for selskapet og at opsjonen må beholdes i minst tre år før innløsning. Opsjonen må innløses innen ti år.

Ordningen skal ikke gjelde dersom den ansatte slutter i selskapet, flytter utenlands eller har eid aksjene i mer enn fem år etter innløsningstidspunktet.

Regjeringen foreslår å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. I dag er utleieinntekt fra egen bolig skattefri dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv (regnet etter utleieverdien). Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt. Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 % av inntekten som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.

Når det gjelder aksjer og driftsmidler (og tilordnet gjeld), såkalt arbeidende kapital, foreslås det at formuesbeskatningen reduseres, ved at verdsettelsesrabatten økes til 20 %.

Eiendomsskatten foreslås endret ved at kategorien «verk og bruk» fjernes. Dette skal skattlegges mer på linje med annen næringseiendom (produksjonsutstyr og –installasjoner skal som hovedregel ikke lenger kunne ilegges eiendomsskatt).

Lav sats i merverdiavgiften for persontransport, overnatting, adgang til kino, museer, store idrettsarrangement mm. foreslås økt til 12 %. På grunn av avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester skal prisøkninger i stor grad unngås. Dette gjelder NSB, lokal kollektivtransport (buss, båt og lokale baner), ferger og enkelte flyruter.

I tillegg foreslås at

-Marginalskattesatsen på lønn og minstefradraget justeres noe.
-Fradragsreglene for kost og losji endres.
-Skatteklasse 2 avvikles.
-De tyngste elbilene får engangsavgift (les Tesla). (Dette ble likevel ikke innført etter budsjettforhandlingene 22.11.2017.)
-Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen avvikles.
-Beskatning av fondskonto (Unit Link) endres.
-Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres.
-Maksimal eiendomsskattesats i innføringsåret reduseres fra 2 til 1 promille. Videre kan eiendomsskatten økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.

Geir Sevre

Oppdatert 23.11.2017