Forslag til ny skattereform

Scheel-utvalget presenterte 2.12.2014 sitt forslag til ny skattereform. Det foreslås bl.a. at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent. 

Utvalget legger fram ett forslag som er provenynøytralt og ett forslag med skattelettelser på 15 milliarder kroner. Forslagene er like, bortsett fra at skatten på arbeid er redusert i forslaget med skattelettelser.

Hovedpunktene i Scheel-utvalgets forslag til skattereform er:

 • Dagens modell for beskatning av selskaper beholdes
 • Skattesatsen på alminnelig inntekt settes ned til 20 prosent for både selskaper og personer
 • Rentebegrensningsreglene strammes inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere
 • Avskrivningssatsene for visse driftsmidler strammes inn (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv.)
 • Det innføres kildeskatt på renter og royalty
 • Flere fradrag for personer foreslås fjernet
 • Ny progressiv skatt på personinntekt erstatter dagens toppskatt
 • Eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats.
 • Lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
 • Formuesskatten endres slik at alle objekter, inkl. gjeld, verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi.
 • Bunnfradraget for formuesskatt økes
 • Dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.
 • Det innføres merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren

Geir Sevre