Sakskostnader og merverdiavgift

Når en part vinner frem i et søksmål, skal motparten normalt dekke vinnerens sakskostnader. Høyesterett har tidligere fastslått at skattekontoret kan kreve dekket utgifter til merverdiavgift fra skattyteren, dersom skattekontoret vinner frem i en sak. I en nylig avsagt dom fra Oslo tingrett fastslo retten at skattekontoret likevel ikke kan kreve dekket utgifter til merverdiavgift.

Årsaken er at det i Statsbudsjettet for 2015 ble innført en nettoføringsordning for merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. Tingretten fant at nettoføringsordningen medfører at skattekontoret ikke lenger får sitt budsjett belastet med merverdipåslaget på advokatens salær. For skattekontoret utgjør da merverdiavgiftspåslaget ikke et økonomisk tap og erstatning for dette kan ikke tilkjennes. 

Geir Sevre