Ny skatteforvaltningslov

Finansdepartementet sendte 21.11.2014 forslag om ny skatteforvaltningslov ut på høring

Hovedformålet er å harmonisere og samordne regelverket som i dag er spredt rundt i en rekke lover (som ligningsloven, merverdiavgiftsloven og forvaltningsloven). Forvaltningsreglene for skatt og avgift foreslås samlet i én lov.

De viktigste endringsforslagene er endringer i fastsettingsmodellen for formues- og inntektsskatt mv., klageadgang på bindende forhåndsuttalelser, nye frister for endring av fastsetting og nye regler om administrative reaksjoner (tilleggsskatt mv.).

Dette innebærer for eksempel at levering av selvangivelse – eller stille aksept – anses som fastsetting av grunnlaget for skatten, og at myndighetene skal foreta skatteberegningen direkte på dette grunnlag, med mindre myndighetene fatter vedtak om å endre skattegrunnlaget.

Endringen fra gjeldende ordning er først og fremst at skattemyndighetene ikke skal fatte noe særskilt vedtak om skattegrunnlaget dersom skattyters opplysninger legges til grunn.

De nye fristene for endring av skattefastsettinger innebærer en felles frist på fem år som den klare hovedregel. Unntak fra femårsfristen skal bare gjelde i spesielle tilfeller, som ti år dersom skattyteren kan ilegges skjerpet tilleggsskatt eller straffes for brudd på straffelovens bestemmelser om skatte- og avgiftssvik.

Når det gjelder tilleggsskatt, skal ordinær tilleggsskatt ilegges med 20 prosent av den skattemessige fordelen, hvilket er en reduksjon fra dagens sats på 30 prosent i skattesaker. Skjerpet tilleggsskatt skal være 20 eller 40 prosent.

Departementet foreslår også en bestemmelse om utsatt iverksetting av vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr.

Gledelig er det også at departementet foreslår at det etableres en klageadgang for bindende forhåndsuttalelse om skattespørsmål.

Høringsfristen er 2. mars 2015.

Geir Sevre