Ny dom om klassifisering av inntekt (Herkules/carried interest)

Borgarting lagmannsrett ga 28.1.2015 Skatteetaten medhold i at carried interest skulle anses som lønn, i stedet for skattefri aksjeinntekt. 

Herkules er en ledende Private Equity aktør i Norge. Selskapet etablerer og forvalter oppkjøpsfond (PE-fond).

Herkules var indirekte eiet av Ferd og tre personer. Personene var ansatt i Herkules som hadde ansvaret for forvaltningen av enkelte fond. Når et fond gikk bra, utløste det et suksesshonorar (såkalt carried interest/carry). Carry’en tilkom imidlertid et annet selskap (GP), eiet av Ferd og de tre personenes heleide holdingselskaper. Carry’en strømmet deretter videre oppover til Ferd og holdingsselskapene.

Hovedspørsmålene var om carry’en skulle tilordnes Herkules, om det var virksomhets- eller kapitalinntekt for Herkules og om carry’en deretter skulle omklassifiseres og tilordnes de tre personene som lønn (for den delen som ikke gikk til Ferd, dvs. ca. 310 millioner kroner).

Retten fant at carry var virksomhetsinntekt som skulle tilordnes Herkules. Grunnen til det var bl.a. at GP ikke hadde tatt en kapitalrisiko som begrunnet meravkastningen. Avkastningen måtte skyldes noe annet, nemlig arbeidsinnsatsen til de ansatte i Herkules. Det var disse som var verdidriverne i fondet.

Den delen av carry’en som gikk til de tre personenes holdingselskaper ble ansett som lønn for de tre (med arbeidsgiveravgift for Herkules). Grunnen til det var at avtalene mm. etter rettens syn klart viste at carry var vederlag for de tre personenes arbeid i Herkules. Carry var i realiteten en bonus.

Dommen er ikke rettskraftig. Det er opplyst at dommen vil bli anket.  

Bakgrunnen for dommen er Skatteetatens prosjekt knyttet til avlønning av meglere og fondsforvaltere. Skatteetaten har tidligere fått medhold i Høyesterett i at megleres inntekter fra indre selskap i stor grad skulle anses som lønn. Blir lagmannsrettens dom stående, vil flere PE-fond og deres partnere få endret likningen i tråd med dommen.  

Geir Sevre