Forbedre din likviditet? -Gjeldende muligheter og regjeringens forslag

Forskuddsskatt og forskuddstrekk er en likviditetsbelastning for lønnstakere, investorer og næringsdrivende. Søknad om nedsettelse eller fritak anbefales alle som forventer å få lavere skatt for 2020 som følge av koronavirus eller annet. Det første du bør gjøre, er å utsette forfall på betaling av forskuddsskatten fra 15.3.20 til 1.5.20. Husk å samle dokumentasjon!

En søknad om endring av skattekort/forskuddsskatt kan fremsettes elektronisk gjennom skatteetaten.no. Søknaden skal i utgangspunktet innvilges hvis det er overveiende sannsynlig at avviket vil utgjøre minst 20% av vedtatt forskuddsskatt. Avviket må kunne sannsynliggjøres, derfor oppfordres alle det gjelder til å etterspørre månedsrapporter, kvartalsrapporter etc. allerede nå.

Skattelette er et sentralt tiltak mot uønskede utslag i den norske økonomien som følge av koronaviruset.

For å forbedre skattebetalernes umiddelbare likviditet har regjeringen idag foreslått to skatteregler i tillegg til utsettelse med forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai, som forventes å bli vedtatt i Stortinget: 

1. Automatisk tilbakeføring av underskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019 opp til totalt kr 30 millioner (tilsvarende skatt omkring kr 6 600 000) med utbetaling i 2021. Tiltaket forventes å gi bedriftene økt likviditet i 2021, og dermed bedre finansieringskapasitet i 2020. Det kunne tenkes at bedrifter i større grad vil ønske å fusjonere, realisere tap eller tilpasse seg på andre måter som følge av en slik regel, men departementet mener at utilsiktede tilpasninger vil bli rammet av omgåelsesreglene.

2. Utsettelse med betaling av formuesskatt som overstiger kr 30 000 på virksomhetsformue (tilsvarende en nettoformue på ca kr 3,5 millioner), dersom virksomheten har negativt årsresultat i 2020. Tiltaket vil redusere forskuddstrekk og forskuddsskatt for mange personlige aksjonærer. Noen vil slippe å betale forskuddsskatt resten av året. Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for slik virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020. 

Husk også i denne sammenheng å be om månedsrapport, kvartalsrapport eller lignende (for bedrifter i utlandet vil innhentingen kunne ta noe tid), før du skal søke om nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt, ettersom forventet underskudd i 2020 altså må kunne «sannsynliggjøres».

Litt mer om disse to forslagene:

1. Tilbakeføring av underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 18/19

Regjeringen foreslår en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil kr 30 millioner av skattemessig underskudd i 2020, mot beskattet overskudd de to foregående årene. Fremføringsadgangen reduseres tilsvarende. Skatteverdien vil bli utbetalt ved skatteoppgjøret i 2021, med rente beregnet fra 15.3.2021. 

I et optimistisk perspektiv kan det legges til grunn at de fleste omfattede bedrifter kunne ha fremført årets underskudd i senere års overskudd, slik at tiltaket i disse tilfellene kun gir en rente- og likviditetseffekt.

Skatteverdien av dette tiltaket er opp til kr 6 600 000 med dagens sats for de fleste bedrifter (22%). I 2018 var jo satsen for selskapsskatt 23%, men fradraget gis kun med dagens sats. Skatteverdien vil til gjengjeld være 25%, dersom selskapet tidligere har betalt finansskatt av overskuddet.

Tilbakeføringen skal foretas automatisk, og uavhengig om det tidligere er gitt fradrag i skatt pga skatt betalt i utlandet («kredit»), eller Skattefunn.

Skatt til gode utbetales ved skatteoppgjøret i 2021 med renter beregnet fra 15. Mars 2021.

Forslaget gjelder regnskapspliktige aksjeselskaper og andre innretninger som beskattes på samme måte, herunder regnskapspliktige norske filialer av utenlandske selskaper. Det skal ikke gjelde noen krav til virksomhetens art. Tiltaket vil dermed gjelde underskudd fra passiv kapitalplassering. Underskudd fra oljeselskapers utvinning av petroleum og underskudd fra kraftproduksjon hos kraftverk vil også være omfattet. 

Selskaper som er blitt til ved skattefri omdanning fra personlig næringsvirksomhet i 2020, vil ikke være omfattet. Heller ikke NOKUS-beskattede selskaper, eller selskaper som får tilbakeført underskudd som følge av oppløsning i 2020. For rederibeskattede selskaper vil tilbakeføringen kun gjelde finansunderskudd, og inntrådte rederier kan ikke tilbakeføre underskudd i inntekt fra gevinst- og tapskonto.

For selskaper som er fusjonert i 2020 eller 2019 vil det være mulig å tilbakeføre underskudd i forutgående overskudd både i overtakende og overdragende selskap. Departementet varsler en «manuell behandling» av disse tilfellene, som åpner for skattetilpasninger.

For selskaper som har fisjonert i 2020, skal det skje en fordeling av beløpsgrensen på 30 millioner mellom overdragende og overtakende selskap i fisjonen, forholdsmessig etter hvordan aksjekapitalen er fordelt ved fisjonen. Har selskapet fisjonert i 2018 eller 2019 så skal det ikke foretas noen fordeling av beløpsgrensen.

Fordeling av overskuddet som underskuddet kan tilbakeføres i, vil etter forslaget bero på en forholdsmessig fordeling mellom overtakende og overdragende selskap etter aksjekapitalfordelingen. 

2. Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020.  Ordningen vil omfatte personlige skatt­ytere som er medeier i regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. 

Ordningen skal kun gjelde regnskapspliktig «virksomhetsformue» innenfor EØS, og skatten må være på mer enn kr 30 000. Dette tilsvarer en nettoformue på ca kr 3 500 000. Med «virksomhetsformue» menes formue relatert til regnskapspliktig virksomhet. Personer som eier rene investeringsselskaper vil etter dette være omfattet av unntaket. Personlig næringsdrivende vil få utsettelse dersom underskuddet relaterer seg til driftsmidler eller næringseiendom.

Også børsnoterte aksjer er foreslått omfattet.

Videre skal det være tilstrekkelig at det regnskapsmessige årsresultatet er negativt. Basert på dette kan man få utsettelse med betaling av formuesskatten sålenge regnskapsresultatet 2020 er negativt, selvom bedriften ikke går med skattemessig underskudd. For konserner er det underskudd på konsernnivå som avgjør utsettelsesadgangen for personlige aksjonærer.

Utsettelsen vil være begrenset til den delen av formuesskatten som faller på virksomheten/eierandelene, regnet uten bunnfradrag. 

Ordningen skal gjennomføres ved at den skattepliktige «kan søke om» utsettelse når skatten forfaller til betaling i 2021. Det vil bli fastsatt en rente på utsettelsesbeløpet. Det vil ikke bli krevet sikkerhetsstillelse for betaling av utsatt formuesskatt, når den forfaller i 2022. Forsinket betaling vil medføre forsinkelsesrente på vanlig måte.

 

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.