Høyesterett setter foten ned – skattekontoret kan ikke beskatte samme inntekt to ganger

I dom av 14. september 2015 gjentok Høyesterett at det er et prinsipp i norsk rett at samme inntekt ikke skal beskattes to ganger hos samme person.

Saken var i korte trekk som følger: Skattekontoret fant at likningen for 2005 skulle endres. Vedtaket omfattet inntekter som skattyteren allerede hadde oppgitt til beskatning for 2006. Skattekontoret var klar over dobbeltbeskatningen, men fastholdt endringen.

Skattyteren ba da om at inntekten for 2006 ble redusert. Dette ble imidlertid avvist da anmodningen kom for sent.

I rettssaken hevdet Staten blant annet at hvert år måtte ses for seg. Høyesterett var ikke enig og opphevet vedtaket for 2005. Retten tok utgangspunkt i at det er et forbud mot dobbeltbeskatning. Etter Høyesteretts syn gjaldt saken et spørsmål om å flytte en inntekt fra ett år til ett annet. Et slikt vedtak berører begge inntektsårene. Forbudet mot dobbeltbeskatning innebærer også at det ikke er anledning til å flytte inntekt fra 2006 til 2005, uten samtidig å ta hensyn til at inntekten må reduseres i det året man flytter inntekten fra. Høyesterett uttalte også at dersom det av prosessuelle grunner ikke er anledning til å endre 2006-likningen, må 2005-likningen justeres slik at dobbeltbeskatning ikke skjer.

At skattyteren hadde opptrådt kritikkverdig og heller ikke levert selvangivelser ga ikke grunnlag for å fravike forbudet mot dobbeltbeskatning.

Geir Sevre