Høring om å fjerne eiendomsskatt for arbeidsmaskiner

Finansdepartementet sendte 18.6.2015 på høring et forslag om å fjerne eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv.

Eiendomsskatt er en skatt som kan skrives ut på fast eiendom. Utgangspunktet er derfor at løsøre ikke skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget. For eiendommer som anses som ”verk og bruk”, skal imidlertid arbeidsmaskiner mv. medtas i grunnlaget når de anses å være ”ein part av sjølve føretaket”, dvs. en integrert del av den faste eiendommen.

Med arbeidsmaskiner mv. forstås alle maskiner som er installert for å betjene produksjonen/virksomheten. Likestilt med arbeidsmaskiner er «tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt».  

Hvorvidt objektene omfattes beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor det særlig legges vekt på hvor integrert arbeidsmaskinene mv. er, omkostningene ved eventuelt å flytte disse og mulighetene for alternativ bruk av bygningene.

I høringsnotatet legges det fram to alternative forslag til endring av reglene. Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og–installasjoner skal fritas for eiendomsskatt. Alternativ 2 fjerner verk og bruk som egen kategori. Verk og bruk vil dermed eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom. Dette innebærer også at produksjonsutstyr og –installasjoner fritas for eiendomsskatt.

Departementet har ikke tatt stilling til hvilket alternativ som bør erstatte dagens regel, men vil foreta en nærmere vurdering etter høringsrunden. Dersom reglene endres, vil store industrianlegg få betydelige skattelettelser. Høringsfristen er 18. september.

Geir Sevre