Fritaksmetoden - fradrag for kildeskatt betalt i utlandet?

Høyesterett: Ikke fradrag for kildeskatt betalt i utlandet 

I dom av 6.11.2014 fant Høyesteretts flertall – tre dommere - at man ikke får fradrag for kildeskatt knyttet til (skattefrie) inntekter innenfor fritaksmetoden. Saken ble avgjort med knappest mulig margin da to dommere stemte for at fradrag skulle innrømmes.

Den såkalte “treprosentsregelen” innebærer at deler av den fritatte inntekten likevel beskattes i Norge. Skattyter fikk fradrag for den andelen av den utenlandske kildeskatten som falt på de tre prosentene av utbyttet som faktisk ble skattlagt i Norge.

Geir Sevre