Forslag til ny norsk regnskapslov

Regnskapslovutvalget leverte 26.6.2015 sin første delrapport med forslag til ny norsk regnskapslov

Et hovedmål for utredningen (NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt) er å foreslå hvordan EUs nye regnskapsdirektiv skal gjennomføres i norsk lov.

Utvalget foreslår en «mager» lov som gjennomfører direktivbestemmelsene, men som ikke inneholder materielle bestemmelser utover det som følger av direktivet. I stedet legger utvalget opp til at utfyllende bestemmelser kan gis i regnskapsstandarder.

Den rettslige standarden «god regnskapsskikk» bortfaller. I stedet foreslås en hjemmel til å fastsette bindende regnskapsstandarder, av et organ under statlig kontroll.

Forslaget legger til rette for at det kan fastsettes norsk regnskapsstandard som tilsvarer den internasjonale standarden for små og mellomstore foretak, IFRS for SMEs.

Det legges opp til større differensiering enn i dag og forenklingsregler for små aksjeselskaper. For andre små foretak foreslås det en begrenset regnskapsplikt med mulighet til å rapportere skattemessige verdier. Små foretak slipper å utarbeide årsberetning, men de må opplyse om eventuell usikkerhet ved forutsetningen om fortsatt drift.

De grunnleggende regnskapsprinsippene byttes ut med «alminnelige prinsipper» basert på direktivets minstekrav, som forsiktighetsprinsippet, fortsatt drift-forutsetningen og et krav om substans foran form.

Geir Sevre