Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven - utvidet adgang til direkte registrering

Utenlandske virksomheter som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge må ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret pr i dag registrere seg ved norsk representant. Plikten til registrering ved hjelp av norsk representant har tidligere blitt vurdert av EFTAS overvåkningsorgan (ESA), som konkluderte med at ordningen er i strid med EØS-avtalen. Representantordningen har derfor blitt revidert i flere trinn.

Første endring av representantordningen ble gjennomført ved at representantens solidaransvar for betaling av merverdiavgift opphevet for de tilfeller hvor den utenlandske virksomheten er ”hjemmehørende i et land som Norge har avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgift” (merverdiavgiftslovens § 11-1 (4) annet punktum.  Endringen trådte i kraft 1. juli 2013. Samtidig ble kravet om at utgående fakturaer må sendes gjennom representanten opphevet.

I Prop. 113 L (2015-2016) har Finansdepartementet nå foreslått ytterligere endringer av disse reglene. Departementet foreslår nå at utenlandske virksomheter som er hjemmehørende i en EØS-stat som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav,  skal kunne registreres direkte i Merverdiavgiftsregisteret uten å måtte bruke norsk representant.

I tillegg foreslås merverdiavgiftslovens § 11-1, 4. ledd annet punktum presisert slik at unntaket fra representantens solidaransvar for betaling av merverdiavgift, kun gjelder dersom avgiftssubjektet er hjemmehørende i en EØS-stat som skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav. Næringsdrivende fra EØS stater som nevnt vil som nevnt etter forslaget til nye regler, ikke ha plikt til å oppnevne norsk representant. Dersom virksomheten av praktiske årsaker likevel skulle velge å inngå avtale med norsk representant, vil representanten likevel ikke ha solidaransvar med den utenlandske virksomheten.

Forslaget til nye/endrede regler omfatter altså ikke utenlandske virksomheter som er hjemmehørende i EØS-stater som ikke er forpliktet ihht skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge  til å utveksle informasjon eller til å bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav, eller utenlandske virksomheter som er hjemmehørende i stat utenfor EØS-området. Disse må fremdeles registrere seg ved representant og representanten vil i disse tilfellene fremdeles være solidarisk ansvarlig for avgiftssubjektets betaling av merverdiavgift.