Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer

Finansdepartementet sendte 22.5.2015 ut forslag om endring av reglene om dokumentavgift og omregistreringsavgift.

Etter dagens regler, kan visse omorganiseringer utløse dokumentavgift og/eller omregistreringsavgift, mens andre ikke gjør det. Unntakene har ikke vært knyttet til om omorganiseringen kan skje skattefritt.

Departementet foreslår nå fritak for dokumentavgift ved overføring av hjemmel til fast eiendom ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-2 til 11-5, 11-11 og 11-20.

Etter forslaget utløses ikke dokumentavgift ved hjemmelsoverføring etter bl.a. fusjon eller fisjon av ANS. Det samme gjelder DA, KS og indre selskap. AS og ASA har allerede unntak. Forslaget omfatter også grenseoverskridende fusjoner og fisjoner som regulert i skatteloven § 11-11. I tillegg omfattes omdanninger, som omdanning fra enkeltpersonforetak til AS, NUF til AS, ANS til AS mv.

Departementet foreslår også at det gis fritak for omregistreringsavgift ved slike omorganiseringer.

Grenseoverskridende aksjebyttetransaksjoner omfattes ikke av forslaget, men slike transaksjoner utløser heller ikke dokumentavgift eller omregistreringsavgift da det ikke skjer overføring av eiendom eller kjøretøy ved aksjebytte.

Forslaget omfatter heller ikke konserninterne overføringer, transaksjoner som kan gjennomføres skattefritt etter Finansdepartementets vedtak og fusjonstyper som gjennomføres skattefritt etter ulovfestet rett.

Det er foreslått at endringene skal tre i kraft 1. januar 2016, slik at både den formelle omorganiseringen og tinglysing/omregistrering må skje etter dette. Det bør derfor vurderes om planlagte omorganiseringer skal utsettes.

Geir Sevre