Forslag om endringer i bilbeskatningen

Skattedirektoratet sendte 8.5.2015 på høring forslag til endring i bilbeskatning for varebil, klasse 2. Direktoratet foreslår at dagens skjønnsmessige vurderinger oppheves og erstattes med en sjablongmodell. Om ønskelig, kan en individuell verdsettelse benyttes.

Sjablongmodellen tar utgangspunkt i de ordinære sjablongreglene, men reduserer listeprisen med 100 000 kroner. Den individuelle verdsettelsen ser på faktisk privatkjøring multiplisert med en fastsatt sats. For slik fastsettelse må det foreligge pålitelig dokumentasjon (elektronisk kjørebok) som dokumenterer kjøring automatisk, for eksempel ved hjelp av GPS.

For å forenkle regelverket, foreslår Skattedirektoratet også å oppheve regelen om redusert fordelsbeskatning for arbeidstakere som bruker bilen mer enn 40 000 kilometer i yrket.

Videre foreslås at ”sporadisk bruk” defineres til inntil 10 dager med faktisk bruk per år og en sammenlagt privat kjørelengde på høyst 1 000 kilometer.

Høringsfristen er 3. august 2015.