Forenklinger fra nyttår

Stortinget har vedtatt endringer i aksje- og regnskapslovgivningen.

Lovendringene innebærer at små foretak (inkludert aksjeselskap) ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning.alt

Videre fjernes dagens krav om åpningsbalanse ved stiftelse av selskap, fusjon og fisjon. Dette vil medføre sparte kostnader ved flere omorganiseringer.

Åpningsbalanse er heller ikke nødvendig ved omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap.

Allmennaksjeselskap kan også unnlate å utarbeide mellombalanser for fusjon dersom samtlige aksjeeiere samtykker til dette.

Små enkeltpersonforetak og enkelte små ansvarlige selskap kan også velge å utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt når dette anses som god regnskapsskikk.

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Geir Sevre