Enklere regler ved fusjon, fisjon og for årsregnskapet

Regjeringen foreslår forenklinger ved omorganiseringer og ved den årlige regnskapsavleggelsen.

Etter gjeldende rett må det utarbeides en åpningsbalanse når aksjeselskap skal fusjonere eller fisjonere. Dette medfører kostnader til bl.a. å utarbeide et oppdatert regnskap. Regjeringen foreslår i Prop. 160 L (2016 –2017) at kravet til åpningsbalanse fjernes.

I tillegg foreslås det at åpningsbalanse også kan unnlates ved stiftelse med tingsinnskudd og ved omdanning av AS til ASA.

Det foreslås også andre forenklinger. Små enkeltpersonforetak og ANS'er skal kunne avlegge forenklet regnskap, basert på det som rapporteres inn til skattemyndighetene. For ANS'er forutsetter det at ANS'et ikke har deltaker som er juridiske personer med begrenset ansvar. 

Små foretak, inkludert AS, skal også fritas fra plikten til å utarbeide årsberetning. 

Geir Sevre