Departementet foreslår vesentlige lettelser ved oppkjøp av selskaper

Nærings- og fiskeridepartementet har i et høringsnotat av 2.2.2016 foreslått vesentlige endringer knyttet til finansiering av kjøp av aksjer.

Det følger av aksjelovene § 8-10 at et selskap i begrenset utstrekning kan bidra til finansiering av et oppkjøp av aksjer i selskapet eller morselskapet. Bistanden må ligge innenfor utbyttegrunnlaget. Rene eiendomsselskaper kan ut over dette stille sikkerhet i form av pant i fast eiendom (gjelder kun aksjeselskaper). Bestemmelsene har skapt unødvendige begrensninger og er strengere enn kravene i EUs direktiver.

Departementet foreslår et generelt unntak fra disse begrensningene for kjøp av aksjer i aksjeselskap (ikke allmennaksjeselskap). Det stilles som vilkår at kjøper er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Unntaket skal gjelde uavhengig av hvor mange aksjer som kjøpes.

Visse saksbehandlingsregler må imidlertid følges (som utarbeidelse av en redegjørelse og vedtak på generalforsamlingen).

Videre omfatter § 8-10 i dag at målselskapet stiller "midler til rådighet". Hva som ligger i dette har vært usikkert. Begrepet finnes ikke i EU-direktivet. Departementet antar nå at begrepet baserer seg på en oversettingsfeil fra da kapitaldirektivet ble oversatt! Begrepet foreslås byttet ut med "forskudd".

Kjøper må i dag stille sikkerhet for målselskapets finansielle bistand. Departementet foreslår at vilkåret endres slik at kravet til sikkerhet kun skal gjelde ved kreditt og forskudd, ikke sikkerhetstillelse (kjøper trenger ikke stille sikkerhet for sikkerhetstillelsen).

Departementet har lagt til grunn at etterfølgende hendelser, som refinansiering eller fusjon, kan rammes av bestemmelsen. Departementet foreslår nå å endre loven slik at den kun retter seg mot en fremtidig situasjon (aksjekjøpet) - ikke en etterfølgende hendelse (som refinansiering).

Høringsfristen er 5.4.2016.

Geir Sevre