Den generelle omgåelsesregelen lovfestes

I dag gjelder en ulovfestet skatterettslig omgåelsesnorm, også kalt gjennomskjæringsregelen. Regelen er forankret i rettspraksis og administrativ praksis og skal trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Finansdepartementet foreslår å lovfeste omgåelsesregelen i § 13-2 i skatteloven. 

Departementet opplyser at forslaget i stor grad bygger på vurderingene og konklusjonene i NOU 2016:5 utarbeidet av professor emeritus Frederik Zimmer. Forslaget forutsettes å gi resultater som i hovedsak vil være sammenfallende med det som vil følge av den gjeldende ulovfestede normen, bortsett fra tre punkter:alt

1 Skattebesparelse i andre land skal som hovedregel holdes utenfor når forretningsmessige virkninger avveies og vurderes mot skattemessige virkninger.

2 Formålet med transaksjonen skal i større grad vurderes etter hvordan saken objektivt sett fremstår på grunnlag av omstendighetene i saken.

3 Dersom omgåelsesmuligheter er nevnt i lovforarbeider, uten at det er fulgt opp av lovgiver, skal det ikke uten videre tale i skattyters favør.

Den lovfestede omgåelsesregelen foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Bestemmelsen skal også gjelde merverdiavgift, jf. ny § 12-1 i merverdiavgiftsloven.

I tillegg til den ulovfestede generelle regelen er det i dag også en spesiell og lovfestet omgåelsesregel i skatteloven § 14-90. Denne lovfestede regelen gjelder bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner. Det foreslås enkelte justeringer i denne bestemmelsen. Regelen foreslås også flyttet slik at den blir ny § 13-3.

Skatteloven § 13-1 om interessefellesskap foreslås videreført uten endringer.

Geir Sevre