Avgiftsmessig behandling av tingsinnskudd ved nystiftelse og ved fisjon/fusjon

Skattedirektoratet publiserte den 22. april 2015 en prinsipputtalelse vedørende avgiftsmessig behandling av tingsinnskudd ved nystiftelse av aksjeselskap eller kapitalforhøyelser. Den aktuelle uttalelsen er datert 15. april 2014.

I uttalelsen tas det stilling til følgende spørsmål:

(1) For det første vurderer direktoratet hvorvidt et tingsinnskudd fra en allerede avgiftspliktig næringsdrivende utgjør avgiftspliktig omsetning. Direktoratet konkluderer her med at tingsinnskudd ikke anses som omsetning i avgiftsmessig forstand. Det foreligger da heller ingen ”anskaffelse” på selskapets hånd. Tingsinnskuddet gir som følge av dette heller ikke selskapet rett til forhåndsregistrering.

(2) Dernest vurderer direktoratet hvorvidt eierskifte av enkeltstående driftsmidler i forbindelse med fusjon/fisjon vil medføre plikt til å beregne uttaksavgift. Direktoratet konkluderer med at:

(2.1) Overdragelse av enkeltstående driftsmidler i form av bygg eller anlegg er ikke gjenstand for beregning av merverdiavgift ved uttak. Dette fordi omsetning av fast eiendom på generelt grunnlag er unntatt fra merverdiavgift. Eierskifte av fast eiendom er imidlertid en justeringshendelse som medfører justering av eventuell tidligere fradragsført inngående merverdiavgift på det aktuelle bygget eller anlegget.

(2.2) ved overdragelse av enkeltstående kapitalvarer i form av maskiner, inventar og lignende skal det beregnes uttaksavgift med mindre overdragelsen skjer som ordinær avgiftspliktig omsetning (her er det verdt å merke seg at direktoratet som nevnt under punkt 1 har uttalt at tingsinnskudd mot vederlag i aksjer ikke skal anses som avgiftspliktig omsetning) eller overdragelsen skjer som ledd i en overdragelse av virksomhet ihht reglene i merverdiavgiftslovens § 6-14.

Dersom en overdragelse av maskiner og inventar mm derimot ikke gjennomføres som avgiftspliktig omsetning og heller ikke oppfyller lovens krav til avgiftsfri overdragelse av virksomhet,  skal det beregnes merverdiavgift som ved uttak. Det er da overdrageren som er ansvarlig for å beregne, rapportere og betale den merverdiavgift som påløper ved uttaket. Denne er ikke fradragsberettiget i overdragerens avgiftsregnskap og plikten til å betale merverdiavgift ved uttaket kan heller ikke overdras til/overføres til den nye eieren.

Det er verdt å merke seg at selv om en virksomhetsoverdragelse etter § 6-14 ikke medfører plikt til å beregne merverdiavgift som ved uttak, er virksomhetsoverdragelsen en justeringshendelse. En eventuell justeringsforpliktelse kan imidlertid overdras til den ny eieren i henhold betingelser og frister som følger av merverdiavgiftsloven og tilhørende forskrifter. 

Karin Tømmerås Vik