Aktuelt

Petroleum tax reliefs - Advice from the Finance Committee to the Parliament

This spring, the Government suggested some temporary changes to the petroleum taxation in Norway. On 10 June 2020, the Finance Committee drafted a Letter of Advice to the Parliament. The document suggests some changes to the initial proposal. As the Parliament has not yet voted, the case is still not closed. But a majority of the Committee has agreed.

 

Les mer

Gode gaver bør gi større skattefradrag!

Frivillige organisasjoner sliter, særlig i disse tider. I Norge får du fradrag med inntil kr 50 000 for pengegaver over kr 500 til visse frivillige organisasjoner («gode gaver»). Vi mener det er grunn til å øke rammen for skattefradrag på gode gaver.

Les mer

Skattemeldingen 2019: Har du gjort noe i gråsonen?

Har du betalt en regning, og lurer på om du kan kreve fradrag for den? Er du usikker på om en inntekt er skattefri? Tolk reglene i beste mening for deg selv. Men husk å opplyse om alt som har skjedd. Ellers kan det bli dyrere enn nødvendig.

Les mer

Flere kan redusere utbytte

DNB utsetter årets utbytte til senere i år. Tax & Legal Advokatfirma minner om at flere bedrifter kan utsette, redusere, eller omgjøre foreslått utbytte. Husk da å gjøre det i tide, og på riktig måte.

Les mer

Korona og testament: Hva gjør vi med vitner?

Testament har fått ny aktualitet i disse virustider. Men et testament må signeres i to vitners nærvær. Vitnene må være til stede og signere samtidig. Med karantene og isolasjon er dette idag et praktisk problem.

Les mer

Koronaflytting kan gi skattesmell

Rekordmange melder flytting til hyttene sine, melder skatteetaten. Tax & Legal vil advare mot å melde flytting uten videre. Formuende risikerer å betale mer formuesskatt, og flytting kan utløse skatt på gevinst ved boligsalg.

Les mer

A new constitutional crisis-law in Norway!

Today, on 21 March 2020, the Norwegian Parliament granted the Norwegian government the legislative power to pass urgent changes to approxmiately 60 Norwegian laws for a period of one month. Whenever relevant, the government shall confer with the business industries and labour organisations affected. The legislative power will only apply to changes that hurry too much to be decided upon by way of voting in the Parliament. The changes can be cancelled subsequently by 1/3 of the Parliament. We presume that the courts may decide upon the validity of decisions made by the government in accordance with the crisis-lav.

Les mer

Korona, børsfall, skatt og fremtid

Har du noen gang ønsket å eie dine verdipapirer eller aksjeselskap gjennom et aksjeselskap (holdingselskap/ investeringsselskap)? Da bør du kanskje ta grep nå: Personlige investorer som har latent tap eller lav latent gevinst på verdipapirer, bør vurdere om de vil etablere investeringsselskap, holdingstruktur eller lignende, i år.

Les mer

Forbedre din likviditet? -Gjeldende muligheter og regjeringens forslag

Forskuddsskatt og forskuddstrekk er en likviditetsbelastning for lønnstakere, investorer og næringsdrivende. Søknad om nedsettelse eller fritak anbefales alle som forventer å få lavere skatt for 2020 som følge av koronavirus eller annet. Det første du bør gjøre, er å utsette forfall på betaling av forskuddsskatten fra 15.3.20 til 1.5.20. Husk å samle dokumentasjon!

Les mer

Koronavirus og generalforsamling

Koronaviruset har medført at fysisk samling av mange mennesker bør unngås. Samtidig nærmer vi oss en tid hvor generalforsamling er vanlig, og etterhvert påkrevet. Hva gjør vi da?

Les mer

Redd for arveavgift?

Koronavirus bekymrer mange om dagen. Særlig de som ikke har et testament. Men det som noen er enda mer redd for, er arveavgiften («arveav-giften»). 

 

Vi vet ikke om den kommer tilbake. Vi vet ikke om det vil skje til neste år. Men er du formuende så ønsker du trolig å overføre så mye som mulig i år. Ikke fordi du vil unndra midler fra fellesskapet. Men fordi du først betaler skatt av overskuddet, så betaler du formuesskatt på det du har bygget opp, og attpåtil må du betale utbytteskatt for å betale formuesskatten!

Les mer

Er du rigget for arveavgiftens comeback?

I lys av tidens politiske turbulens er det grunn til å planlegge overføring til neste generasjon: Kommer det til et regjeringsskifte vil arveavgiften igjen bli et diskusjonstema. Og blir den gjeninnført så vil det skje raskt. Generasjonsskifte bør planlegges, og enkelte tilpasninger tar noe tid. Vi anbefaler derfor å sette i gang prosessen så tidlig som mulig.

Les mer

The anti-avoidance rule is codified

As per 1 January 2020, the Anti-Avoidance rule is written in the General Tax Act § 13-2. It may be used by the tax authorities as a basis for levying tax on wealth, income, ground rent, natural resources and tonnage, as well as to national insurance contribution, employer’s contribution to the national insurance scheme and financial VAT.

Les mer

Den generelle omgåelsesregelen lovfestes

I dag gjelder en ulovfestet skatterettslig omgåelsesnorm, også kalt gjennomskjæringsregelen. Regelen er forankret i rettspraksis og administrativ praksis og skal trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Finansdepartementet foreslår å lovfeste omgåelsesregelen i § 13-2 i skatteloven. 

Les mer

Utbytteskatt i konsern?

Utbytte mottatt av et selskap er skattefritt innenfor fritaksmetoden, med unntak av at 3 % skal inntektsføres. I konsern er utbytte også fritatt for skatten etter 3 %-regelen, forutsatt at morselskapet eier mer enn 90 % av datterselskapet. Skattemyndighetenes forståelse av denne regelen kan overraske.

Les mer

Sakskostnader og merverdiavgift

Når en part vinner frem i et søksmål, skal motparten normalt dekke vinnerens sakskostnader. Høyesterett har tidligere fastslått at skattekontoret kan kreve dekket utgifter til merverdiavgift fra skattyteren, dersom skattekontoret vinner frem i en sak. I en nylig avsagt dom fra Oslo tingrett fastslo retten at skattekontoret likevel ikke kan kreve dekket utgifter til merverdiavgift.

Les mer

Nye regler om betaling av innførselsmerverdiavgift

I forbindelse med overføring av avgiftsoppgaver fra tolletaten til skatteetaten er det vedtatt nye regler om betaling og rapportering av innførselsmerverdiavgift. Reglene reiser en rekke praktiske og juridiske problemstillinger. Jobben med å beregne, rapportere og betale korrekt innførselsmerverdiavgift overlates til den avgiftspliktige selv. 

Les mer

Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven - utvidet adgang til direkte registrering

Utenlandske virksomheter som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge må ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret pr i dag registrere seg ved norsk representant. Plikten til registrering ved hjelp av norsk representant har tidligere blitt vurdert av EFTAS overvåkningsorgan (ESA), som konkluderte med at ordningen er i strid med EØS-avtalen. Representantordningen har derfor blitt revidert i flere trinn.

Les mer

Forslag om endringer i bilbeskatningen

Skattedirektoratet sendte 8.5.2015 på høring forslag til endring i bilbeskatning for varebil, klasse 2. Direktoratet foreslår at dagens skjønnsmessige vurderinger oppheves og erstattes med en sjablongmodell. Om ønskelig, kan en individuell verdsettelse benyttes.

Les mer

Fradragsrett for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser

Skattedirektoratet publiserte 23. mars i år en prinsipputtalelse vedrørende fradragsrett for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser i interessefellesskap, f.eks. driftsmidler som innkjøpes til bruk i et sameie eller vanlige driftskostnader som skal fordeles mellom flere.

Direktoratet gir anvisning på at hovedprinsippene i den praksis som historisk sett har vært benyttet ved anskaffelser i et fellesskap, fortsatt kan benyttes.

Les mer

Merverdiavgift i finanssektoren

Ny dom fra European Court of Justice vedrørende merverdiavgift på leveranser fra selskap til filial i fellesregistrering. Hvilken betydning vil dommen ha for norsk finansnæring?

Les mer

Ny MVA-dom gir store konsekvenser

Høyesterett har i en dom avsagt 12. desember 2014 lagt til grunn at det kreves fysiske byggearbeider på en eiendom for å gjøre den til en kapitalvare i merverdiavgiftslovens forstand. 

Les mer

Forslag til ny skattereform

Scheel-utvalget presenterte 2.12.2014 sitt forslag til ny skattereform. Det foreslås bl.a. at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent. 

Les mer

Tollvesenets praktisering av særavgiftsregelverket. En legitim praksis?

Staten har hvert eneste år enorme inntekter i form av forskjellige særavgifter. Beløpene er enorme, ansvaret for de avgiftspliktige er stort men regelverket som avgrenser avgiftsplikt mot avgiftsfrihet og de dertil hørende plikter er dessverre svært upresist og har en rekke uklare punkter. Dette medfører dårlig forutberegnelighet for de avgiftspliktige.

Les mer

EU VAT update

As of 1 January 2015, telecommunications, broadcasting and electronic services which are supplied to customers within the EU will be taxed in the country where the customers belong, independent of whether the customer is a taxable person or a consumer and independent of whether the vendor is established in EU or not.

Les mer

Statsbudsjettet 2015 - skatt

Solberg-regjeringen foreslår i budsjettet for 2015 lettelser i skatter og avgifter på 8,3 milliarder kroner. Formuesskatten trappes ned og inntektsskatten reduseres noe. I tillegg foreslås bl.a. endringer for deltakere i deltakerliknede selskaper (ANS, DA mv.). Det gjenstår å se hvilken påvirkning Venstre eller KrF får på forslagene.

Les mer