Advokater

Karin Tømmerås Vik

Karin har omfattende skatte- og avgiftspraksis fra arbeid i Skattedirektoratet, Esso Norge AS og Ernst & Young TAX. Karin jobbet i Ernst & Young som advokat og rådgiver i avgiftsmessige forhold for norske og utenlandske selskaper blant annet innenfor offshore- og leverandørindustrien, shipping og internasjonal handel. Karin har betydelig erfaring med håndtering av avgiftsmessige forhold i Due Dilligence-prosesser og håndtering av avgifter ved implementering av nye ERP-systemer.

CV

Tore Karlsson

Tore har langvarig og omfattende skattepraksis fra arbeid i Skatteetaten, et av landets største revisjonsselskaper og et større advokatfirma. Han er rådgiver for innen- og utenlandske selskaper og personer og har også en rekke styreverv.

CV

Svein J. Ruud Johansen

Svein har mer enn 25 års erfaring som advokat. Arbeidet består i det vesentlige i rådgivning og tvisteløsning innenfor rettsområdene fast eiendom, arverett og immaterialrett for en rekke bransjer. Han har lang erfaring som prosederende advokat og prosederer saker for alle rettsinstanser, også Høyesterett. Svein har også erfaring med å være testamentsfullbyrder. Praksisen er i hovedsak rettet mot små- og mellomstore bedrifter samt enkeltpersoner.

CV

Inga Kaasen

Inga har spisskompetanse på life science juss og intellektuelle rettigheter, og arbeider også på et bredere felt med blant annet generasjonsskifte, avtaler, fast eiendom og reklamasjoner. Innenfor immaterialrett arbeider Inga særlig med avtaler og tvister som har å gjøre med eierskap til teknologi. Inga er spesialist på legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler og har fra før hun ble advokat bakgrunn som  forsker (Dr philos i bioteknologi). Inga arbeider for norske og utenlandske virksomheter, samt for privatpersoner.

 

 

CV

Monica Wessel Jotun

Monica hjelper forvaltningshus, revisorer, regnskapsførere og kunder av disse, med saker innen skatterett og selskapsrett. Hennes hovedfelt er lokal og internasjonal bedriftsbeskatning med vekt på transaksjoner. Hun har gjennomført en rekke etableringer, omdanninger, kapitalendringer, fisjoner og fusjoner. Monica bistår også personlige aksjonærer innen private banking/ formuesforvaltning og private equity, for eksempel med generasjonsskifte, incentivordninger og tilpasninger til fritaksmetoden.

CV

Riktig skatt til riktig pris