Om oss

Spesialister på skatte- og avgiftsrett

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett. Vi bistår næringsdrivende, offentlige virksomheter, privatpersoner og ulike rådgivningsmiljøer blant annet i forbindelse med bokettersyn, etterberegninger, klagesaker og tvister med skatte-, avgifts- og tollmyndighetene. Vi bistår også med skatte- og avgiftsplanlegging i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, oppstart av nye prosjekter, restruktureringer samt generell rådgivning knyttet til klientenes løpende virksomhet. 

Vi har særlig kompetanse innen reorganisering av virksomheter, fusjon/fisjon, oppkjøp/salg og generasjonsskifte, og vi bistår regelmessig våre klienter i forbindelse med den kontrakts- og selskapsrettslige vurdering og gjennomføring av transaksjonene. Vi har også lang erfaring med andre egenkapitaltransaksjoner, som opprettelse av selskap, aksjekapitalforhøyelser eller –nedsettelser.

Videre har vi betydelig erfaring med generell rådgivning innenfor norsk merverdiavgiftsrett og på særavgiftsrettens område. Videre har vi inngående kunnskap til EU-VAT, avgiftsmessige spørsmål i forbindelse med internasjonal handel og produksjon av varer i utlandet samt avgiftsmessige spørsmål i leverandørindustrien og olje- og gassbransjen. 

Våre advokater har langvarig, bred og betydelig kompetanse innen sine respektive fagområder. Vi kan derfor påta oss oppdrag som dekker norsk og internasjonal skatte- og avgiftsrett, herunder særavgifter og tollspørsmål.

Tax & Legal Advokatfirma DA vektlegger tette bånd mellom fagområdene i nært samarbeid med klienten. Klienten får derfor en helhetlig tjeneste hvor alle sider av en sak søkes belyst og løst på en optimal måte. Ressursbruken bestemmes av utfordringen man står overfor og klientens ønske.