Aktuelt

Den generelle omgåelsesregelen lovfestes

I dag gjelder en ulovfestet skatterettslig omgåelsesnorm, også kalt gjennomskjæringsregelen. Regelen er forankret i rettspraksis og administrativ praksis og skal trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Finansdepartementet foreslår å lovfeste omgåelsesregelen i § 13-2 i skatteloven. 

Les mer

Utbytteskatt i konsern?

Utbytte mottatt av et selskap er skattefritt innenfor fritaksmetoden, med unntak av at 3 % skal inntektsføres. I konsern er utbytte også fritatt for skatten etter 3 %-regelen, forutsatt at morselskapet eier mer enn 90 % av datterselskapet. Skattemyndighetenes forståelse av denne regelen kan overraske.

Les mer

Sakskostnader og merverdiavgift

Når en part vinner frem i et søksmål, skal motparten normalt dekke vinnerens sakskostnader. Høyesterett har tidligere fastslått at skattekontoret kan kreve dekket utgifter til merverdiavgift fra skattyteren, dersom skattekontoret vinner frem i en sak. I en nylig avsagt dom fra Oslo tingrett fastslo retten at skattekontoret likevel ikke kan kreve dekket utgifter til merverdiavgift.

Les mer

Nye regler om betaling av innførselsmerverdiavgift

I forbindelse med overføring av avgiftsoppgaver fra tolletaten til skatteetaten er det vedtatt nye regler om betaling og rapportering av innførselsmerverdiavgift. Reglene reiser en rekke praktiske og juridiske problemstillinger. Jobben med å beregne, rapportere og betale korrekt innførselsmerverdiavgift overlates til den avgiftspliktige selv. 

Les mer

Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven - utvidet adgang til direkte registrering

Utenlandske virksomheter som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge må ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret pr i dag registrere seg ved norsk representant. Plikten til registrering ved hjelp av norsk representant har tidligere blitt vurdert av EFTAS overvåkningsorgan (ESA), som konkluderte med at ordningen er i strid med EØS-avtalen. Representantordningen har derfor blitt revidert i flere trinn.

Les mer

Forslag om endringer i bilbeskatningen

Skattedirektoratet sendte 8.5.2015 på høring forslag til endring i bilbeskatning for varebil, klasse 2. Direktoratet foreslår at dagens skjønnsmessige vurderinger oppheves og erstattes med en sjablongmodell. Om ønskelig, kan en individuell verdsettelse benyttes.

Les mer

Fradragsrett for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser

Skattedirektoratet publiserte 23. mars i år en prinsipputtalelse vedrørende fradragsrett for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser i interessefellesskap, f.eks. driftsmidler som innkjøpes til bruk i et sameie eller vanlige driftskostnader som skal fordeles mellom flere.

Direktoratet gir anvisning på at hovedprinsippene i den praksis som historisk sett har vært benyttet ved anskaffelser i et fellesskap, fortsatt kan benyttes.

Les mer

Merverdiavgift i finanssektoren

Ny dom fra European Court of Justice vedrørende merverdiavgift på leveranser fra selskap til filial i fellesregistrering. Hvilken betydning vil dommen ha for norsk finansnæring?

Les mer

Ny MVA-dom gir store konsekvenser

Høyesterett har i en dom avsagt 12. desember 2014 lagt til grunn at det kreves fysiske byggearbeider på en eiendom for å gjøre den til en kapitalvare i merverdiavgiftslovens forstand. 

Les mer

Forslag til ny skattereform

Scheel-utvalget presenterte 2.12.2014 sitt forslag til ny skattereform. Det foreslås bl.a. at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent. 

Les mer

Tollvesenets praktisering av særavgiftsregelverket. En legitim praksis?

Staten har hvert eneste år enorme inntekter i form av forskjellige særavgifter. Beløpene er enorme, ansvaret for de avgiftspliktige er stort men regelverket som avgrenser avgiftsplikt mot avgiftsfrihet og de dertil hørende plikter er dessverre svært upresist og har en rekke uklare punkter. Dette medfører dårlig forutberegnelighet for de avgiftspliktige.

Les mer

EU VAT update

As of 1 January 2015, telecommunications, broadcasting and electronic services which are supplied to customers within the EU will be taxed in the country where the customers belong, independent of whether the customer is a taxable person or a consumer and independent of whether the vendor is established in EU or not.

Les mer

Statsbudsjettet 2015 - skatt

Solberg-regjeringen foreslår i budsjettet for 2015 lettelser i skatter og avgifter på 8,3 milliarder kroner. Formuesskatten trappes ned og inntektsskatten reduseres noe. I tillegg foreslås bl.a. endringer for deltakere i deltakerliknede selskaper (ANS, DA mv.). Det gjenstår å se hvilken påvirkning Venstre eller KrF får på forslagene.

Les mer